CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR (CYBH)

M. Alpaslan ACAR

 • Sifiliz

 • Ulkus molle (Şankroid)

 • Gonore

 • Nongonokoksik üretritler

 • Herpes progenitalis

 • Kondiloma akuminata

 • Molluskum kontagiozum

 • AIDS, hepatit B, hepatit C

 • Lenfogranuloma venereum        

 • Skabies, pedikülozis                           

 • Kandidal vajinitis, balanitis                  

 • Granuloma inguinale

 • Trikomoniazis

 • Bakteriyel vajinitis

CYBH’DA RİSK FAKTÖRLERİ

CYBH’da başlıca risk faktörleri arasında uyuşturucu madde kullanımı (özellikle IV, HIV, hepatit B ve hepatit C), cinsel temasta kondom kullanılmaması, hayat kadını olma, birden fazla sayıda partner ile cinsel temas, sünnetsizlik, kötü hijyen ve eğitimsizlik sayılabilir.

SİFİLİZ

Sifiliz (Frengi, Lues): Etken Treponema pallidum bir spiroket olup kuruluğa, ısıya ve sabuna dayanıksızdır. Ekseri cinsel temas ile bulaşır. Çok daha az oranda kan transfüzyonları, öpüşmek vb. ile bulaşabilir. Hamile anne sifilizli ise bebeğine bulaştırabilir (konjenital sifiliz). Etkeni saptamak için karanlık saha mikroskobi tekniği kullanılabilir.

Edinsel sifiliz ikiye ayrılır:

 • Erken Sifiliz (primer ve sekonder sifiliz): İlk bir yılı kapsar.

 • Geç Sifiliz (tersiyer sifiliz): İlk bir yıldan sonraki dönemi kapsar.

Latent Sifiliz: Erken ve geç sifiliz arasında latent sifiliz dönemi vardır (pozitif anamnez ve seroloji mevcuttur). Serebrospinal sıvıda sifilizin serolojik testleri negatiftir.  

Primer Sifiliz: İnkübasyonu ortalama üç hafta kadardır. Spiroketin inoküle olduğu yerde bir ülser oluşur (şankr). Genelde tek sayıda, tabanı endüre ağzı ve tabanı aynı çapta olup ağrısızdır. Şankr genelde spontan olarak 3-8 haftada iyileşir. Şankrdan 7-10 gün sonra lokal lenfadenopati gelişir. Bu lenf bezleri ağrısız, orta sertliktedirler.  

Şankrın lokalizasyonları: Erkeklerde: Glans penis, koronal sulkus, penis şaftı, daha seyrek olarak pubis, skrotum, perianal yerler olabilir. Şankr kadınlarda vulva, serviks uteri, vaginal mukoza ve perianal kesimlere yerleşebilir. Ekstragenital yerleşim seyrektir (dudaklar, falankslar vb. olabilir).  

Ayırıcı tanıda ulcus molle, herpes progenitalis, lenfogranuloma venereum, granuloma inguinale, fiks ilaç erupsiyonu, pyodermiler, travmatik ülserler, Behçet hastalığı ve scabies sayılabilir.  

Sekonder Sifiliz: Yaygın bulgular oluşur. Halsizlik, baş ağrıları, düşük dereceli ateş, eklem ve kas ağrıları, generalize mikrolenfadenopati gibi nonspesifik genel bulgular oluşabilir (oksipital, servikal, auricular, aksillar, epitrochlear bölgede) (ağrısız, orta sertlikte, mobildirler).  

Deri bulguları: Maküler sifiliz (roseolar döküntü): bakırımsı tonlarda eritematöz maküllerdir. Gövde, üst ekstremiteler en fazla yerleştiği yerlerdir. Ayırıcı tanıda ürtiker, ekzantematöz ilaç reaksiyonları, viral ekzantemler düşünülebilir.  

Papüler Sifilid: Papüller bakır-kırmızımsı tonlarında ya da koyu kırmızı kahverengi renk tonlarında kaşıntısız lezyonlardır. Üzerleri skuam bağlayabilir. El içi, ayak tabanına daha çok yerleşirler (papuloskuamöz sifilid). Psoriasisi, liken planusu taklit edebilirler. Daha büyük çaplı papüller kıvrım yerlerinde özellikle genital kesimde daha çok anüs çevresinde oluşabilir (condyloma lata). Bu papüller genital HPV enfeksiyonlarından ayrılmalıdır. Papüller ayrıca yüze, ağız köşelerine, saçlı deri alın sınırına (corona veneris) yerleşebilir. Mikropapüller de gelişebilir (likenoid sifilid). Püstüller oluşabilir. Püstüller bazen skar bırakabilirler. Püstüler yerine göre akne, impetigo ve ektima ile karışabilir. Hipopigmente maküller (lökoderma sifilitikum) (boyuna yerleşince venüs gerdanlığı adı da verilir), alopesi, sifilitik paronişi, oral mukozada erozyon, ülser, beyaz papül veya plaklar gelişebilir.  

Annuler Sifilid: Makül, makülopapüler lezyonların papüllerin annuler biçim alması ile oluşur. Tinea, pityriasis roseayı ve psoriasisi taklit edebilirler.

Geç Sifiliz (Tersiyer Sifiliz): Deri, mukoza bulguları, kemik, merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler ve internal organ tutulumları olabilir. Başlıca dermatolojik bulgular nodüler sifilid, nodüloülseratif lezyonlar ve gomlardır. Nodüller koyu kırmızı-kahverengi tonlarda solid lezyonlar olup, genelde plak yaparlar. Üzerlerinde skuam oluşabilir ve ülserleşebilirler. Plaklar ortadan skar bırakıp perifere doğru ilerler. Kronik seyirlidirler. Ayırıcı tanıda lupus vulgaris, sarkoidoz, psoriasis, lepra, lupoid leishmaniasis düşünülmelidir. Nodüloülseratif lezyonlar, nodüler lezyonlarla birlikte görülebilir. Gomlar daha çok soliter olarak bulunurlar. Önceleri solid iken, yumuşayıp, ülserleşirler ve skar ile iyileşirler. Özellikle tüberküloz gomundan ayırmak gerekir. Geç sifilizde damak perforasyonu ve semer burun (nasal septum harabiyetine bağlı) gelişebilir. Gerek nodüller gerekse gomlar basal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom ile de klinik olarak karışabilir.  

Konjenital Sifiliz: Sifilizli anne fötüsü enfekte ederse bu tablo oluşur. Fötüs ilk trimestirde enfekte olursa abortus oluşabilir.  

Konjenital sifiliz:

 • Erken konjenital sifiliz

 • Geç konjenital sifiliz olarak ikiye ayrılır.

 

1.  Erken Konjenital Sifiliz: 0-2 yaşlarında görülür. Baş ağrıları, nazal akıntı, lakrimasyon, farinks ve larinksdeki mukozal lezyonlara bağlı kaba, zayıf bir ağlama sesi, yaygın artralji, yaygın lenfadenopati, deri ve mukozalarda sekonder sifiliz benzeri erupsiyonlar, hepatosplenomegali özellikle el içi-ayak tabanı ve ekstremitelerde büller, uzun kemiklerde osteokondrit gelişebilir.

2.  Geç Konjenital Sifiliz: İki yaşından sonra görülür. Keratit, Hutchinson dişleri (ön kesici dişlerde), semer burun, frontal çıkıntı, kısa maksilla, deri ve mukozalarda tersiyer sifiliz benzeri erupsiyonlar, Clutton eklemi (dizde synovitis), sekizinci sinir sağırlığı, hepatosplenomegali, kılıç kını bacak (sabre tibia) gibi bulgular gözlenir.  

Seroloji

Nonspesifik (nontreponemal) Testler; VDRL ve RPR. VDRL; viral pnömoni, infeksiyöz mononükleoz, scarlet fever, malarya, lepra, SLE, romatoid artrit, hepatik siroz, genital herpes de pozitif olabilir.  

Spesifik (treponemal) Testler; TPHA, MHA-TP, FTA-ABS, TPI

Tedavi:

Erken sifiliz tedavisi (erişkin)

 • Benzatin penisilin-G 2.4 milyon ünite İM (bir hafta ara ile iki kez)

 • Doksisiklin 100 mg x 2/gün (15 gün süre ile)

 • Tetrasiklin 500 mg x 4/gün (15 gün süre ile)

 • Eritromisin 500 mg x 4/gün (30 gün süre ile)

Geç sifiliz tedavisi (erişkin)

 • Benzatin penisilin-G 2.4 milyon ünite İM (bir hafta ara ile üç kez)

 • Doksisiklin 100 mg x 2/gün (30 gün süre ile)

 • Tetrasiklin 500 mg x 4/gün (30 gün süre ile)

 • Eritromisin 500 mg x 4/gün (30 gün süre ile)

Şankroid (ulcus molle): Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan olup, etken gram (-) bir bakteri olan Haemophilus ducreyi’dir. Dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde daha yaygındır.

Klinik: İnkübasyon periyodu 2-7 gün kadardır. Lezyonlar erkeklerde penis, kadınlarda da daha çok labiumlara yerleşir. Önce papül görülür, ülserleşir. Başka ülserlerde gelişebilir. Ülserleri ağrılıdır, tabanı palpasyonda yumuşaktır ve dekoledir. İnguinal lenfadenopati oluşabilir. Bu lenf bezleri (Bubo) ağrılıdır. Supüre olup drene olabilirler.

Ayırıcı tanıda: Sifiliz şankrı, pyodermiler, herpes progenitalis, fiks ilaç erupsiyonu, lenfogranuloma venereum, granuloma inguinale, Behçet hastalığı sayılabilir.

Tanı: Ülser tabanından ya da Bubo akıntısından smear hazırlayıp, gram boyası ile boyamak gerekir. Ya da aspire Bubo maretyalinden de smear hazırlanabilir.

Tedavi: Ceftriaksone 250 mg İM veya Eritromisin 500 mg x 4/gün (oral) 7 gün süre ile) verilebilir.  

Gonore: Genelde cinsel temasla bulaşır. Etken gram (-) bir bakteri olan Neisseria gonorrhoeae’dir. İnkübasyonu ortalama 2-5 gündür. Erkeklerde gonokoksik üretrit (GU), kadınlarda servisit yapar. Erkeklerde uretradan pürülan akıntı, dizüri ve pollakiüri oluşur. Kadında vaginal pürülan akıntı oluşur. Bu akıntılardan smear hazırlayıp gram boyası ile boyayarak etkeni görmek mümkündür. Gonore kadın ve erkeklerde asemptomatik de seyredebilir. Komplikasyon olarak erkeklerde periuretrit, prostatit, epididimit yapabilir, kadınlarda pelvik inflamatuar hastalığa yol açabilir.

Tedavi (erişkinlerde):

 • Ceftriaksone 250 mg İM ve ilaveten

 • Doksisiklin 100 mg x 2/gün, 7 gün ya da

 • Eritromisin 500 mg x 4/gün, 7 gün verilir.

Nongonokoksik Uretritler (NGU): Erkeklerde dizüri ve uretral akıntı ile kendilerini gösterirler. Kadınlarda ekseri asemptomatikdir. Etyolojide Chlamydia trochomatis (D ve K serotipleri). Ureaplasma urealyticum en sık rol oynayan mikroorganizmalardır.

Tanı: Smear, immünolojik testler, kültür.

Tedavi (erişkinlerde):

 • Tetrasiklin 500 mg x 4/gün (7 gün süre ile)

 • Doksisiklin 100 mg x 2/gün (7 gün süre ile)

 • Eritromisin 500 mg x 4/gün 7 gün süre ile)

GENİTAL BÖLGEDE VERRÜKÖZ PAPÜL YAPAN NEDENLER

 • Kondiloma aküminata

 • Seboreik keratoz

 • Melanositik nevüs

 • Verrüköz tümörler

 • Kondüloma lata

 • Malinite (skuamöz hücreli karsinom, melanom)

 • Buschke’s-Lowenstein tümörü

GENİTAL BÖLGEDE UMBLİKE PAPÜL YAPAN NEDENLER

 •  Molluskum kontagiozum

 •  Liken planus

GENİTAL BÖLGEDE ERİTEMATÖZ PAPÜL YAPAN NEDENLER

Kaşıntılı

 • Gal

 • Liken planus

Kaşıntısız

 • Sfiliz

 • Fronkül

 

 
 

Bu site en iyi 1024x768 piksel çözünürlük, IE 5+ tarayıcı ve yüksek renkte izlenir

Tasarım drblood ©2004